Research

Chang, Ching-Yi

Ching-yi Chang
Associate Research Professor

Phone: 919.668.2698
Email: chingyi.chang@duke.edu

 

Norris, John D.

John Norris
Associate Research Professor

Phone: 919.684.0233
Email: jdn001@duke.edu

 

Sawyer, Jessica

Jessica Sawyer
Assistant Research Professor

Phone: Coming Soon
Email: jessica.sawyer@duke.edu

 

Seidler, Frederic J.

Fred Seidler
Assistant Research Professor

Phone: 919.681.8016
Email: seidler@duke.edu

 

Thompson, J. Will

J. Will Thompson
Assistant Research Professor

Phone: 919.684.5454
Email: will.thompson@duke.edu

 

Wardell, Suzanne

Suzanne Wardell
Assistant Research Professor

Phone: 919.681.8401
Email: suzanne.wardell@duke.edu